Монгол Улсын Хөгжлийн банканд нийт 791.8 тэрбум төгрөгийн зээлийн эргэн төлөлтийг хийгджээ

Эдийн засаг
Хөгжлийн банканд 2022 оны 1 дүгээр сарын 20-ны өдрөөс хойш 11 дүгээр сарын 20-ны өдрийг хүртэлх хугацаанд нийт 791.8 тэрбум төгрөгийн зээлийн эргэн төлөлтийг хийсэн. Үүнээс 703.9 тэрбум төгрөг бэлэн мөнгөөр, 87.9 тэрбум төгрөг нь өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгөөр эргэн төлөгдсөн байна.
 
Нийт 14 зээлдэгчийн зээл хаагдсанаас 12 зээл нь бэлнээр буюу 278.3 тэрбум төгрөгөөр, 2 зээл нь өмчлөх бусад үл хөдлөх хөрөнгөөр хаагдаад байна.
Хөгжлийн банк нь 2022 оны 11 дүгээр сарын 20-н өдрийн байдлаар 53 зээлдэгчийн 2.8 их наяд төгрөгтэй тэнцэх хэмжээний багцын үлдэгдэлтэй байна. Үүнээс 31.8% нь төрийн өмчит компанийн 8 зээлдэгчийн 907.0 тэрбум төгрөгийн, 68.2% нь хувийн хэвшлийн 45 зээлдэгчийн 1.9 их наяд төгрөгийн зээл, хүүгийн үлдэгдэл байна.